98kg of gear for 6O7O (LA7GIA)

98kg of gear for 6O7O (LA7GIA)